Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Toremont s.r.o., (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou info@toremont.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
  identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
  odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
  lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
  nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“),
  • oprávněný
   zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
   obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
   (dále jen „Oprávněný zájem“),
  • Váš souhlas se zpracováním pro
   účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
   sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7
   odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
   společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále
   jen „Souhlas“).
 2. Ze strany správce
  nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
  GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (e-mail) Kontaktní formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce. Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
         
Souhlas Cílená reklama (retargeting) Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu Zobrazení určitých stránek na webu Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)
Souhlas Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory Formulář pro newsletter Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

Cookies

Jsou-li v předchozím bodě mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla.

 • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit
  ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich
  zpracováním.
 • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých
  souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů
  cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
 • Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého
  prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies
  jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies
nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě
zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • podobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
   vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
   vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
   marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Jaká máte práva?

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
  že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
  potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že
  je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
  Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce
  je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
  údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle
  novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
  poskytl/a.
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7.5.2022.